SICK insight | 1_2015 - page 16

: Toepassingen
16
BENEN EN WIELEN
Of Wagemans nog bij de concurrentie
rondkeek voor hij de TIC501 aanschafte?
“Als de samenwerking goed verloopt – ik
ken SICK al meer dan tien jaar – hoef ik
niet op zoek naar andere partners. Niet
dat al mijn wensen meteen konden wor-
den ingewilligd, maar als je het gevoel
hebt er samen te komen, dan geef je het
partnership een kans en ga je niet gelijk
elders shoppen. Er moet een match en
wisselwerking zijn.”
Wagemans hoopt nog op de uitbreiding
van de TIC-software met voetgangers
en fietsers: “Wij willen goed zijn in het
detecteren van alles wat benen of wielen
heeft. Ik zoek die bredere visie in bevei-
liging ook bij SICK. De TIC501 covert nu
alles van motoren tot vrachtwagens, dus
hij is ideaal inzetbaar voor een applicatie
zoals bij Amstelveen, maar het zou mooi
zijn als we ‘m ook in de steden kunnen
inzetten. ”
TOEKOMST
Wagemans ziet de toekomst van Connec-
tion Systems met vertrouwen tegemoet:
“We zitten in de beveiliging- en verkeers-
sector nog midden in een fase waarin
er nog heel veel visueel gecheckt wordt
en waarin er nog heel veel geautomati-
seerd moet worden. Centrales waar men-
sen naar beelden kijken, zullen er nog
heel lang blijven. Maar tegelijkertijd is
er nog een grote automatiseringsslag te
maken.”
“Neem nou het lezen van het kenteken
op een auto – dat is echt een hopeloos
oude manier. Volgens mij kan dat iden-
tificeren van een voertuig veel beter met
chips en RFID gebeuren, want bij een
camera heb je altijd met weersomstan-
digheden te maken. Ik weet dat RFID
politiek gevoelig ligt – het raakt de privacy
heel erg – maar als de overstap komt,
staan wij graag vooraan bij de automa-
tisering. Daarbij doen we dan graag weer
een beroep op de kennis van SICK.”
SICK: SUPPORTER VAN EEN
EFFICIËNTERE EN GROENERE
TOEKOMST
Hoe kan moderne techniek zo worden ingezet dat mensen en bedrijven in de toe-
komst nog slimmer, efficiënter en duurzamer kunnen opereren? Vanuit onze
maatschappelijke betrokkenheid ondersteunen we bij SICK regelmatig afstudeer-
projecten en onderzoek. Daarvoor zetten we graag onze kennis en techniek in.
In deze SICK insight twee recente voorbeelden.
> Afstudeerproject
STUDENT AVANS HOGESCHOOL ONDERZOEKT INZET
‘SLIMME’ SENSOREN IN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Ruben: “Slimme sensoren zijn interes-
sant, omdat ze je extra informatie
geven. Ze geven aan wanneer ze ver-
vuild zijn, dat ze bijna aan het eind van
hun levensduur zijn et cetera. In het
begin van het traject heb ik onderzoek
gedaan naar slimme sensoren en de
toe te passen communicatie, zoals
veldbus, Ethernet of Remote I/O (RIO).
Op basis van de onderzoeksresultaten
is besloten om te kijken naar slimme
sensoren die werken met een com­
binatie van PROFIBUS/PROFINET en
IO-Link. Daarbij heb ik de conventionele
techniek van simpele sensoren vergele-
ken met de IO-Link techniek van de
slimme sensoren.”
TECHNISCHE ONDERSTEUNING
“Ik ben de firma SICK zeer erkentelijk,
omdat ik de benodigde componenten
voor mijn demo-opstelling voor langere
tijd mocht lenen. Daarnaast heeft SICK
mij ook technisch ondersteund bij het
programmeren van de demo-opstelling.”
Tot op de dag van vandaag wordt de conventionele techniek van multicores, singles
en zogenoemde ‘simpele’ sensoren en actuatoren gebruikt voor elektrische instal-
laties. Voor SPIE Nederland B.V. onderzocht Ruben van Horen, student aan de
Academie voor Engineering en ICT van Avans Hogeschool, wat slimme sensoren
kunnen betekenen voor de optimalisatie van de infrastructuur van elektrische
installaties. SICK leverde Ruben de componenten voor zijn onderzoek.
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...36
Powered by FlippingBook