SICK insight | 1_2015 - page 17

1
2
3
HET NIEUWE
Makkelijker zoeken op
product-brancheniveau
Informatie en documentatie
in het Nederlands
Uitgebreide functionaliteit:
nu met webshop!
17
: Toepassingen
> Onderzoek
WAGENINGEN UNIVERSITY AND RESEARCH CENTRE LAAT
LANDBOUWROBOT NAVIGEREN MET SICK-LASERSCANNER
Hoe laat je een landbouwrobot navigeren over het veld? Met verschillen in gewas en
met rijen die niet allemaal even recht en breed zijn, is dat een enorme uitdaging.
Wageningen University and Research Centre ontwikkelde een oplossing waarvoor
SICK een LMS scanner ter beschikking stelde.
De precisielandbouw is in opkomst.
Daarbij worden percelen niet meer uni-
form behandeld, maar is er sprake van
maatwerk, afgestemd op de behoeften
van het gewas. Wie gerichter zaait,
bemest, en onkruid en ziekten bestrijdt,
spaart niet alleen geld maar ook het
milieu. Helaas weegt het efficiencyvoor-
deel van de precisielandbouw nog niet
op tegen de grote, snelle landbouwma-
chines, waarmee flink op mankracht
wordt bespaard.
Het nieuwste antwoord hierop vormen
de kleine landbouwrobots die 24 uur per
dag het werk op het land kunnen doen.
Ze kunnen vertragen en stoppen wan-
neer dat moet. En er komt geen mense-
lijke arbeid meer aan te pas.
NAVIGATIE ZONDER GPS
Een goed navigatiesysteem is essentieel
voor een succesvolle inzet van de land-
bouwrobot. Het systeem moet rekening
houden met de variatie in vorm en grootte
van gewassen, gebogen rijen, verschillen
in rijbreedte en andere onregelmatig­
heden. Dan heb je aan GPS alleen niet
genoeg. Daarom ontwikkelde Wageningen
University and Research Centre een navi-
gatiemethode, waarbij de robot niet geleid
wordt door GPS maar door een LMS van
SICK.
De scanner levert de ruwe data, de onder-
zoekers ontwikkelden het model om de
juiste informatie eruit te filteren. De wer-
king werd geverifieerd in veldexperimen-
ten tijdens het groeiseizoen. Conclusie:
het systeem vormt een robuuste oplos-
sing voor de navigatie op regulier land-
bouwgebied.
PUBLICATIE
Dr. Frits van Evert van Wageningen Uni-
versity and Research Centre: “We heb-
ben veel tijd en energie in dit onderwerp
gestoken. Dit heeft onlangs geresulteerd
in een publicatie in een vooraanstaand
wetenschappelijk tijdschrift. Ik stel het
op prijs om te benadrukken dat ik SICK
zeer dankbaar ben voor het beschikbaar
stellen van een scanner.”
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...36
Powered by FlippingBook