SICK insight | 1_2015 - page 19

19
: Onder de loep
GEVAAR OP DE LOER
Tot zover de theorie. De praktijk is nogal
eens anders en weerbarstiger. Door
externe invloeden op het besturings­
systeem of bij storingen in het systeem
kan er zomaar een onverwachte reset
optreden. Ook kan dit gebeuren als na
het wegvallen van de netspanning deze
weer wordt ingeschakeld. Kortom, er
hoeft maar een bitje om te vallen en je
krijgt een soort kettingreactie die funest
kan zijn voor de monteur die toevallig
onderhoud pleegt aan de pers.
Braadbaart: “Het gevaar van een onver-
wachte reset of herstart wordt nog steeds
over het hoofd gezien. Daarom vinden wij
dat de resetfunctie als veiligheidsfunctie
nader moet worden beschouwd. Zeker
als iemand zich tussen de beschermende
maatregel en het gevaar kan begeven,
zonder gedetecteerd te worden.”
VEILIGHEIDSFUNCTIES
Waar gaat het precies om bij een veilig-
heidsfunctie? In de norm EN-12100
wordt een definitie gegeven: een fout in
de veiligheidsfunctie resulteert in een
onmiddellijke verhoging van het risico.
Volgens EN-13849-1: een veiligheids-
functie wordt uitgevoerd door een veilig-
heidssysteem om een veilige situatie van
een machine en/of systeem te bereiken
of te behouden.
Het ontwerp of de uitvoering van een
veiligheidsfunctie is maatgevend voor de
kwaliteit van de benodigde risicoreductie.
Verder wordt de veiligheidsfunctie bepaald
in de gevaren- en risicoanalyse en moet
deze minimaal de volgende basisitems
bevatten:
detectie
logica
beweging
tijdslimieten
(indien nodig)
Dit wordt in de norm weergegeven als
‘subsystemen’. Bij veiligheidsfuncties
gaat het bijvoorbeeld om het permanent
of tijdelijk verhinderen van toegang (bij-
voorbeeld met als subsysteem licht-
schermen of veiligheidsdeuren), het
initiëren van een machinestop, het voor-
komen van onverwachts opstarten, het
verhinderen van opstarten, en muting
(het onderscheid maken tussen mens
en materiaal). De subsystemen, bijvoor-
beeld veiligheidslichtschermen of veilig-
heidscontrollers, worden vastgesteld
voor de berekening en evaluatie van een
veiligheidsfunctie. Voor deze subsystemen
worden Performance Level (PL) volgens
EN 13849-1, dan wel Safety Integrity
Level (SILcl) volgens EN 62061, bepaald.
VLIEG OP HET TOUCHSCREEN
Braadbaart is er duidelijk over: ”We geven
veel geld uit aan inloopbeveiligingen in
de vorm van lichtschermen en veiligheids-
deuren om te voorkomen dat iemand bij
een draaiende machine of robot in de
buurt kan komen. Die beveiligingen moe-
ten ook nog eens goed geïntegreerd
worden in de veiligheidsbesturing en dat
moet allemaal getest worden. Maar als
een onderhoudsmonteur naar binnen-
gaat om iets te doen aan de machine,
is hij opeens afhankelijk van een reset-
signaal!”
>>
De resetknop moet zich buiten de gevaren­
zone bevinden, op een veilige, ‘sabotage­
bestendige’ plaats. Goed overzicht is
essentieel om te controleren of niemand
zich in de gevarenzone bevindt.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...36
Powered by FlippingBook