Jaarverslag 2012 - page 34

34
4.4 Kwaliteit
Algemeen kwaliteitsbeleid
Evean Zorg en Behandeling heeft sinds 2006 een kwali-
teitsmanagementsysteem dat HKZ gecertificeerd is.
Onder de scope van deze certificering vallen (gespeciali-
seerde) verzorging, (gespecialiseerde) verpleging,
begeleiding, dagbesteding, paramedische en medische
behandeling aan cliënten met en zonder verblijf.
Binnen het kwaliteitssysteem staat de cliënt centraal en
wordt gewerkt aan beheersing en continue verbetering
via de PDCA cyclus. Hiertoe zijn zowel besturende, uit-
voerende, ondersteunende als monitorende processen
ontwikkeld.
Elk jaar vindt reguliere externe toetsing van het kwali-
teitssysteem plaats. In 2012 is geconstateerd dat de
organisatie beschikt over een goed werkend kwaliteit-
managementsysteem.
Naast de externe surveillance heeft Evean Zorg en
Behandeling een interne auditorganisatie en een audit-
jaarplan teneinde adequaat te kunnen monitoren en
sturen op (kritische) processen.
Als onderdeel van de kwaliteitsmonitor binnen Espria
wordt elk kwartaal een regionale kwaliteitsrapportage
opgesteld met betrekking tot en aantal belangrijke
kwaliteitsthema’s.
Veiligheid van gegevens
Persoonlijke gegevens van cliënten worden conform
de richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens
bewaard, zolang dit in het kader van nader onderzoek
en eventueel te treffen maatregelen jegens een gebruiker
noodzakelijk is.
Evean Zorg en Behandeling heeft een privacybeleid,
waarin o.a. is vastgelegd hoe binnen de mogelijk­
heden van de geboden zorg of behandeling wordt
omgegaan met de gegevens van cliënten die in zorg
of in behandeling zijn.
Medewerkers van Evean Zorg en Behandeling hebben
toegang tot het bedrijfsbrede Intranet (thuis of op het
werk) en vanaf de werkplek toegang tot het internet.
In de gedragscode internet- en e-mailgebruik zijn
regels vastgelegd die de medewerker dient na te leven
bij het gebruik van de door Evean Zorg en Behandeling
voor zakelijk gebruik ter beschikking gestelde internet-
en e-mailsystemen.
Kwaliteit van informatie
In 2012 is de informatievoorziening aan cliënten en
medewerkers op een aantal punten sterk verbeterd.
Alle communicatiemiddelen (intranet, folders) zijn
als onderdeel van de nieuwe huisstijl vernieuwd en
verbeterd.
Er is nieuwe, zeer gebruiksvriendelijke website
geïntroduceerd;
Er zijn informatiegidsen ontwikkeld per doelgroep,
zoals intra- en extramurale cliënten, die aan alle
cliënten worden uitgereikt.
Een vernieuwd Proweb als informatiebron voor
alle processen, procedures en documenten die
mede­werkers nodig hebben.
Uitgevoerde acties zijn o.a.
Per locatie zijn nieuwe informatiegidsen gemaakt over
de zorg- en dienstverlening die Evean kan bieden.
Er zijn informatiebijeenkomsten voor bewoners en
vertegenwoordigers georganiseerd.
Alle thuiszorgcliënten zijn bezocht door de wijk­
verpleegkundige van het wijkteam, en onder andere
zijn er visitekaartjes gemaakt en uitgedeeld om de
bereikbaarheid extra in beeld te brengen
Er is een onafhankelijke beoordeling gedaan over de
kwaliteit van het eten en advies ingewonnen omtrent
een verhoging van de kwaliteit. Medewerkers zijn
o.a. geschoold in bediening, opmaak van het eten en
sfeervol dekken van tafels.
Om dit resultaat te borgen en zo mogelijk te verbeteren
zullen acties zoals beschreven structureel onderdeel
blijven uitmaken van de zorg- en dienstverlening.
Daarnaast zal de cliënt meerdere keren per jaar actief
bevraagd worden op wensen en verbetersuggesties en
betrokken worden bij het uitvoeren hiervan.
Jaarverslag 2012
I...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,...44
Powered by FlippingBook